About me

Ondřej Caska (*1981)

Ondřej vystudoval práva na Univerzitě Karlově. Vedle právní praxe se zabývá uměním a malbou.

Stejně jako řada velkých solitérů české výtvarné scény – Váchal, Reynek a další, Caska okázale ignoruje soudobé módní trendy, modernost tak často prázdnou a povrchní. Obdobně jako čínští mandaríni, státní úředníci a literáti v jedné osobě vytvářející z Poezie, Malby a Kaligrafie úhelné kameny tradiční čínské kultury, Ondřeje živí jeho právnická profese a je tedy malíř z vnitřního nutkání, nikoliv existenčních důvodů. I proto si může dovolit být jako tvůrce dokonale svobodný. Ale svoboda v dálně východním výtvarném projevu vychází z pracovitosti, pokory a úcty k tradici, bez níž není možno zvládnout vrcholně obtížnou a de facto neopravitelnou techniku čínské tušové malby. A tyto ctnosti z Caskovy tvorby tiše a nevtíravě vyzařují.

I když má své velké vzory, jakým je např. Fu Baoshi, je svůj a autentický. A pokorně vytváří Kvalitu, Krásu a Obsah, kategorie, které jako by se z tzv. „současného umění“ tak často vytrácely, jsa nahrazeny Prázdnotou, Pózou a Marketingem. Ondřejovy obrazy zachycují důvěrně známá místa – Petřín, pražské hlavní nádraží, Střelecký ostrov, či často postindustriální krajiny médiem čínské tušové malby. Nejedná se však o šinoaserii, hýřící tradičními orientálními rekvizitami, ale o citlivé propojení niterné podstaty čínského malířství s českými náměty. Jde obvykle o zobrazení české krajiny, které si přes dálněvýchodní výtvarnou techniku zachovává spřízněnost s českým kulturním prostředím, například s městskou či industriální melancholii malířů Skupiny 42 anebo těžko uchopitelnou bytostně středoevropskou poetičnosti Seifertovou i Hrabalovou. Ostatně již legendární „Šanghajská škola“ spojovala nejlepší tradice východní a západní malby. Ondřej dělá totéž, jen z opačné strany pomyslné barikády. A čínské publikum již počíná nesporné kvality jeho obrazů objevovat.

____________________________________________________________________________________________

Ondřej studied law at Charles University. Next to legal practice he focuses on art and painting.

As well as many great solitaires of Czech art scene – Vachal, Reynek and others, Caska boldly ignores the contemporary fashion trends, so often empty and shallow modernity. Similar to Chinese Mandarins, government officials and literati in one person, who creates the stones of the traditional Chinese culture from Poetry, Paintings and Calligraphy, also Ondrej´s profession is legal oriented and he paints from the impulse from within himself, not due to existential reasons. That is why he can afford to be perfectly free as a creator. However, the freedom within the far eastern artistic creations comes from diligence, modesty and respect to the tradition. Without that it would not be possible to master the most difficult and de facto irreparable technique of Chinese ink painting. These virtues quietly and unobtrusively radiate from Caska´s works.

Although he has his great models, such as Fu Baoshi, he is authentic and himself and humbly creates Quality, Beauty and Content. These categories seem to often disappear from so called “contemporary art”, being replaced by Emptiness, Pose and Marketing. Ondrej´s paintings uses Chinese ink painting as a medium to capture familiar places – Petrin, Prague Main Station, Strelecky island or often post-industrial sceneries. However, it is not chinoiserie full of traditional oriental requisites but a sensitive infusion of internal essence of Chinsese painting with Czech motifs. It is usually a depiction of Czech landscape that despite using the far-eastern artistic technique preserves the alliance with Czech cultural environment, such as urban or industrial melancholy of the painters of the Group 42 or the hard to grasp essentially central-European poetics of ladies Saifert and Hrabal. Nevertheless, already the legendary “Shanghai School” combined the best traditions of eastern and western painting. Ondrej does the same, only from the opposite side of the imaginary barricade. The Chinese audience already begins to discover the incontestable qualities of his paintings.

Copyright: text: Jakub Zeman. překlad: Jan Beneš

 

 

24 thoughts on “About me”

 1. Roelant de Rijk says:

  Dear Ondrej, Thank you for sharing your work. You are a multi-faceted artist, I like your paintings and your colour combinations.
  Do you publish the seals that you have made please?

  • Thank you Roelant for your appreciation. Also thanks for your suggestion! I think i will make another section with my seals 🙂

 2. Maribel says:

  What a wonderful website. Love seeing a different side of you. I can’t wait to see more

 3. Kasia says:

  Great page Ondrej! I made a shortcut of it on my desktop and will visit it with pleasure. I`m looking forvard to new works.
  I`m proud to see the seal you carved for me 🙂

 4. Congratulations Ondra ! I like your website very much, your paintings are excellent. I’m a big fan of your seals : you’re so talented ! Thanks for sharing your work :-))) I will put the link of your website on my own website, OK ?

 5. Dear Ondra, nice to see your works all toghether.
  And I have to say that the site is so simple, really relaxing like your paintings!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s